Κατοικίες

  • Κατοικία δυναμικότητας 4-5 κλινών | Τηλ. επικοινωνίας 6977609800 (Μπουντούρης Αθανάσιος)
  • Hondos Classic Hotel & Spa | Τηλ. επικοινωνίας 6979443823 (Χόντος Νάσσος) - Νεστάνη
  • Κατοικία δυναμικότητας 10 κλινών | Τηλ. επικοινωνίας 6944597168 (Μπλέτσας Γεράσιμος)
  • Κατοικία δυναμικότητας 7 κλινών | Τηλ. επικοινωνίας 6934224542 (Λάμπα Ευσταθία)